دانلود فایل


ضوابط طرح تفصیلی شهر اردبیل -202 برگ pdf - دانلود فایلدانلود فایل ضوابط طرح تفصیلی شهر اردبیل

دانلود فایل ضوابط طرح تفصیلی شهر اردبیل -202 برگ pdf مقدمه

طرح تفصیلی اردبیل ابتدا توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان برای مناطق 13 گانه شهر، تهیه شد. به علاوه تمام اراضی دارای طرح­های آماده­سازی، دارای طرح تفصیلی تلقی شدند و سپس تهیه طرح تفصیلی باقی شهر به مشاور ابلاغ گردید.

به علت عدم وجود نقشه پایه یک پارچه برای کل شهر و تهیه طرح­های یاد شده به صورت جداگانه، تلفیق این طرح­هادر قالب یک نقشه، مشکلات عمده­ای را سبب شد و کار وسیعی را به خود اختصاص داد.

پس از تهیه طرح، مراحل بررسی آن به طور وسیع آغاز، و به علت سه نقطه­نظر شورای شهر، تصویب نهائی مدتی به تعویق افتاد.

پس از مدتی طرح، برای بررسی به شهرداری مناطق ارائه گردید. نظرات شهرداری مناطق به مشاور ابلاغ، و طرح برآن اساس اصلاح شد، لاکن نقشه­های اصلاح شده دوباره در دستور کار کمیته­های فنی و بررسی­کننده قرار گرفت و تعدادی از اصلاحات نقض گردید. ولی به هر حال اصرار شهرداری به کاهش عرض معابر، گاهی موجب شده که عرض معابر پیشنهادی از بخشی از عرض معابر موجود کمتر شود، که این امر مشکلات ترسیمی جدیدی به­خصوص در شکلِ ارائه نقشه­ها بوجود آورد.و....

طرح تفصیلی شهر اردبیل

ضوابط و مقررات احداث بنا و شهرسازی

نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین،

احداث بنا، احداث و توسعه معابر، میادین و فضاهای شهری

فهرست مطالب1- تعاریف… 7

1-1- کاربری­های “خاص و تثبیت شده 7

2-1- کاربری­های “تعیین شده – اولویت اول 7

3-1- تراکم پایه. 7

4-1- تراکم مجاز 7

5-1- عوارض تعدیل تراکم. 7

6-1- عوارض اضافه­ارزش ناشی از بهره وری از کاربری­های انتفاعی (حق تعیین کاربری) 8

7-1- نحوه استقرار در مناطق عملکردی.. 8

8-1- دیگر تعاریف بکار رفته در این ضوابط.. 8

2- منطقه بندی… 12

1-2- مناطق اصلی.. 12

2-2- اجزاء مناطق اصلی.. 13

1-2-2- منطقه مسکونی و عملکردهای مربوطه. 13

1-1-2-2- کاربری­های مجاز در منطقه مسکونی و شرایط استقرار آنها 13

2-1-2-2- موارد استفاده مشروط زمین در منطقه مسکونی.. 13

3-1-2-2- کاربری های ممنوع در منطقه مسکونی.. 15

4-1-2-2- املاک اصلاحی در منطقه مسکونی.. 15

5-1-2-2- وضعیت کاربری بعد از اتمام زمان استیجار 15

6-1-2-2- بررسی طرح مجموعه های مسکونی.. 15

2-2-2- منطقه عملکردهای محله ای.. 15

1-2-2-2- کاربری های مجاز در منطقه عملکردهای محله ای.. 15

2-2-2-2- نحوه استفاده مشروط از اراضی در منطقه عملکردهای محله ای.. 16

3-2-2-2- کاربری های ممنوع در منطقه عملکردهای محله ای.. 16

3-2-2- منطقه عملکردهای ناحیه ای.. 16

4-2-2- منطقه عملکردهای شهری.. 16

5-2-2- سقف سطوح مجاز کاربری ها در مناطق عملکردی محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و شهری.. 16

6-2-2- منطقه استقرار کارگاهی.. 16

7-2-2- منطقه عملکردهای حریم معابر نسبتاً سریع شهری.. 17

8-2-2- منطقه حریم جاده های نسبتاً سریع بین شهری.. 18

9-2-2- عملکردهای همجوار معابر فاقد نام عملکردی.. 18

10-2-2- منطقه تاریخی- فرهنگی.. 19

11-2-2- ضوابط و مقررات احداث بنا و کاربری اراضی در باغات و مزارع. 19

12-2-2- کارکردهای قابل استقرار در محدوده کاربری عمومی غیر انتفاعی و ذخیره خدمات.. 20

13-2-2- محل استقرار کاربری­های پیشنهادی الویت اول (تعیین شده تا تأمین کاربری) 21

1-13-2-2- کاربری های مجاز در اراضی پیشنهادی اولویت اول.. 21

2-13-2-2- موارد استفاده مشروط از اراضی اختصاص یافته به کاربری های اولویت اول.. 22

14-2-2- منطقه طراحی شده (آماده سازی و موارد مشابه) 22

15-2-2- منطقه کاربری های عمومی و شهری.. 22

16-2-2- منطقه عملکردی توریستی و تفریحی (جهانگردی) 22

17-2-2- منطقه کاربردی ویژه اطراف رودخانه بالخلی چای.. 22

18-2-2- قطعه­های با کاربری مغایر با طرح قبلی.. 23

3-2- ضوابط همجواری در مناطق عملکردی شهر. 24

3- ضوابط تفکیک اراضی و اعیانی… 26

1-3- ضوابط مربوط به تفکیک زمین.. 26

2-3- تفکیک اعیانی.. 27

3-3- تجمیع قطعات.. 27

4-3- سایر ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک… 28

4- ضوابط و مقررات شهرسازی… 29

1-4- ضوابط و مقررات تعیین عرض معبر. 29

1-1-4- معابر فرعی.. 29

1-1-1-4- تعیین عرض معابر که برای آنها عرض تعیین نشده است… 29

2-1-1-4- تعیین عرض معابرجدیدی که معمولاً در اثر تفکیک و یا طرح­های آماده سازی جدید صورت می پذیرد 29

3-1-1-4- مقررات اجرایی معابر با اشکال منظم. 30

4-1-1-4- مقررات اجرائی معابر با اشکال نامنظم. 30

5-1-1-4- مقررات اجرائی معابر با درجه تعیین شده 31

6-1-1-4- مقررات عمومی.. 31

2-1-4- تعیین عرض مشخصات معابر اصلی.. 31

2-4- حداکثر شیب طولی.. 31

3-4- عرض حریم معابر. 31

4-4- پارکینگ حاشیه ای.. 33

5-4- دوربرگردان، پیاده و زیرگذر پیاده 33

1-5-4- دوربرگردان (درصورت نیاز) و مقررات مربوط به آن.. 33

2-5-4- مقررات مربوط به امکان ارتباط طرفین معبراز طریق ایجاد پل سرپوشیده و ساختمان­های عمومی و نظایر آن و ضوابط لازم در این زمینه. 33

3-5-4- مشخصات و ضوابط مسیرهای مخصوص پیاده و معابری که دسترسی آنها قطع می­شود. 35

6-4- ضوابط پخ (شرایط احداث ساختمان در زمین های واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی) 35

7-4- مقررات مربوط به ارتفاع حصارها، دیوارها و……. 36

8-4- ضوابط پارکینگ… 36

1-8-4- پارکینگ معابر. 36

2-8-4- پارکینگ بانک ها و اداراتی که احداث پارکینگ مراجعین در داخل آنها ممکن نیست… 36

3-8-4- پارکینگ میادین معابر شریانی.. 37

4-8-4- پارکینگ دیگر اماکن عمومی.. 37

5- ضوابط احداث بنا. 38

1-5- ضوابط ساده احداث بنا 39

2-5- ضوابط تدقیقی احداث بنا 40

1-2-5- ارتفاع بنا در جوار معابر. 40

2-2-5- محل استقرار بنا 41

1-2-2-5- ضوابط احداث بنا در جوار حیاط­های جنوبی (در قطعات جنوبی) 41

2-2-2-5- احداث بنا در جوار حیاط­های شمالی (در قطعات شمالی) 41

3-2-2-5- حیاط در قطعات شرقی یا غربی.. 41

4-2-2-5- محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات.. 42

5-2-2-5- محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع­سازی­ها 42

3-2-5- حداقل فضای باز 43

4-2-5- ضوابط و مقررات عمومی.. 44

1-4-2-5- تعیین تراکم ساختمانی.. 44

2-4-2-5- ضریب اشغال (سطح اشغال بنا در همکف و طبقات) تعداد طبقات و ارتفاع بنا 45

3-4-2-5- ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن.. 45

4-4-2-5- فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشوها 47

5-4-2-5- مقررات مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام، پله فرار و کولر گازی.. 49

6-4-2-5- سایر ضوابط احداث بنا 49

7-4-2-5- ضوابط احداث بنا در باغ – بنا 52

4-2-5- پیش آمدگی، بالکن ها و نورگیرها 53

9-4-2-5- فاصله در اشکال مختلف احداث بنا 54

10-4-2-5- ساختمان­های مختلط از نظر شکل احداث و طبقات.. 55

11-4-2-5- نحوه احداث بنا در اراضی غیر منتظم. 56

12-4-2-5- مشخصات بنا در جوار فضاهای باز عمومی دائمی.. 57

13-4-2-5- ضوابط ساخت بنا و کارگاه در ساختمان­های بلند. 58

14-4-2-5- ضوابط و مقررات ایمنی احداث بنا و ساختمان و همچنین علائم و تابلوها در سطح شهر. 59

6- ضوابط و مقررات کاربری های (حوزه های فعالیتی) عمومی… 62

1-6- کاربری های تجاری و خدمات انتفاعی.. 62

1-1-6- مقررات تفکیک و ساختمان اراضی تجاری.. 62

2-1-6- ضوابط پاساژ برای شهر. 62

2-6- کاربری های درمانی.. 63

1-2-6- مقررات تفکیک و ساختمان اراضی درمانی.. 63

2-2-6- پارکینگ… 64

3-2-6- ضوابط احداث برای خوابگاه و پانسیون.. 64

3-6- کاربری بهداشتی.. 64

1-3-6- مقررات تفکیک و ساختمان اراضی بهداشتی.. 65

2-3-6- پارکینگ… 65

4-6- کاربری های آموزشی.. 65

1-4-6- استفاده های مجاز در کاربری های آموزشی.. 65

2-4-6- پارکینگ… 65

3-4-6- مقررات تفکیک و ساختمان اراضی آموزشی.. 66

5-6- کاربری های فرهنگی و اجتماعی.. 67

1-5-6- مقررات تفکیک اراضی.. 67

2-5-6- مقررات ساختمانی.. 67

3-5-6- پارکینگ… 68

4-5-6- کاربری­های مذهبی.. 68

6-6- کاربری های ورزشی.. 69

1-6-6- مقررات تفکیک و ساختمان کاربری های ورزشی.. 69

2-6-6- پارکینگ… 69

3-6-6- ضوابط احداث باشگاه های خصوصی.. 69

4-6-6- کاربری­های تفریحی و تفریحی- ورزشی.. 69

7-6- کاربری پارک و فضاهای سبز عمومی و یا شهربازی در پارک­های شهری.. 70

1-7-6- استفاده های مجاز در کاربری پارک و فضای سبز. 70

2-7-6- مقررات تفکیک و احداث ساختمانِ پارک ، فضای سبز و تفریحی.. 70

3-7-6- پارکینگ… 70

8-6- کاربری صنایع کارگاهی.. 71

2-8-6- مقررات ساختمانی در مورد مجتمع های کارگاهی.. 71

9-6- کاربری پایانه ها، انبارها 71

1-9-6- مقررات تفکیک اراضی.. 72

2-9-6- مقررات ساختمانی.. 72

10-6- کاربری اداری.. 72

11-6- کاربری های گردشگری و پذیرائی.. 72

1-11-6- مقررات عمومی.. 73

2-11-6- تفکیک اراضی.. 73

3-11-6- مقررات ساختمانی.. 73

12-6- کاربری های ویژه 73

7- تجمیع مقررات همنام.. 74

1-7- تعاریف… 74

2-7- مقررات پارکینگ… 76

3-7- مقررات تفکیک… 81

4-7- مقررات عمده احداث بنا 85

5-7- محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع­سازی­ها 88

6-7- باغات و مزارع. 89

7-7- ضوابط و مقررات عمده معابر و شهرسازی.. 89

8-7- کاربری­های اولویت اول.. 91

9-7- کاربری­های مغایر. 91

پیوست ها. 94

پیوست شماره 1. 95

پیوست شماره 2. 112

پیوست شماره 3. 157

پیوست شماره 4. 164

پیوست شماره 5. 168

پیوست شماره 6. 178

پیوست شماره 7. 202


ضوابط طرح تفصیلی شهر اردبیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ارزشمند ترین سنگهای دنیا

پاورپوینت ارزشمند ترین سنگهای دنیا

تحقیق در مورد گناباد 8 ص

تحقیق در مورد آلرژی یا حساسیت چیست

پاورپوینت در مورد كلانشهرها

فیلم مستند فرایند تولید شیشه های تزئینی با دست

طرح توجیهی توليد عصاره مالت و ماءالشعير

پاورپوینت مغز و یادگیری کودک رویکرد نوروپسیکولوژیک -25 اسلاید -22 اسلاید انگلیسی که به صورت توضیح تصویری هست و امکان ویرایش کلمات وجود ندارد

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عایق های حرارتی در 61 اسلاید

تحقیق درمورد حسابرسی وجوه نقد وبانک